Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


132                 FLORA INDICA.            \Anonacw.

at adpresse pubescentibus, pedunculis axillaribus vel terminahbus, pe-
tails e basi lata lanceolatis, carpellis 1-3-articulatis.

HAB. Concan, Stocks!; in sylvis Cbittagong ad montem Sitakund !
et in peninsula Malayana ad Penang, Wall.! (0. t?.)

Frutez scandens, cortice griseo rugoso. famuli elongati, gracfles, atro-fusci,
glabri, pnnctulis albis conspersi ; partes novelise pubescentes, Folia obtusa vel acu-
minata, subtus pallida, 3-4| poll, longa, If-lf lata, petiolo pubescente, -poll. Pe-
dunculi -l-pollicares, pubesceutes, infra medium bracteolis 1-3 squamseformibus
minutis mnniti, Mores pallide flavescentes, suaveolentes. Sepala kta, ovata,
|-poll., acutiuscula. fetala nervosa, subglabia; exteriora l poll, longa, ^ poll.
lata; interiora panllo minora et anguatiora. Toms parum elevatus, vix excavatus,
inter ovaria longe et dense strigosus. (hula 4-6. Pedmcuhis fructus int'erdum
ebngatus, 4-poll. Torus globosus, pisifonnis. Carpella 10-15, pedicello ~-polli-
cari adpresse fulvo-sti-igoso. Articuli 1-8, saspe solitarii, rugulosi, pubesceutes vel
glabri, ovales, ultimus acutus vel mucronatus.

3. U. Zeylanica (H.f. et T.) ; foliis elongato-lanceolatis submem-
branaceis utrinque glabris vel subtus vix puberulis, peduncxilis axillari-
bus brevibus, petalis oblongo-lanceolatis acutis, articulis fructus 1-4.

HAB. In Zeylania, alt. 2-3000 ped. I (*. s.)

EaiAuK elongati, graciles, griaei vel nigricantes, rugulosi, glabri; partes
novelise pubescentes. Folia basi acuta, ajjice acuminata, 5-8 poll, longa, 1^-2 kta,
plerumque glabra, sed iuterdum subtus oculo arinato pilis sparsis puberula, supeme
nitida, subtus pallida, glaucesceutia ; petioli |-poll., glabri. Peduticuli solitarii vel
bini, intei'dum supra-axillares, gracUes, -f-poll., basi squamelkti, cseterum nudi,
glabri. Sepala oblonga-lanceolata, extus pubernla, 2 lin. longa. Petala coriacea,
glabra ; exteriora, pollicaria, i poll, lata ; interior a |-poll., aagustiora. Stamina
latissiraa, abbreviata. Ovula 2-4, in gelatine immersa. Torus superne parum ex-
cavatus, iu. fructu globosos. Garpella 10-20, (inimatura) pedicello 2 lineas longo.
Articuli 1-4, glabri, rugulosi, ultimus apiculatus.
The joints of the fruit are less markedly distinct than usual, but that is probably
only because they are immature.
4. U. Lawii (H.f. et T.) ; foliis oblongo-lanceolatis tenuiter coria-
ceis supra sub lente sparse puberulis (demum glabratis) subtus. glaucis
pubescentibus, pedunculis suboppositifoliis gracilibus, petalis angust(
linearibus, carpellis 1-3-articulatis.
HAB. In aylvis Malabar, Wight!  Concan, Law ! (v. *.)
Hamuli graciles, foliosi, rugosi, grisei vel nigricantes, verrucolosi, juniores pubes-
centes ; partes novelise sericea. Folia basi rotundata, apice acuminata, acuta aiit
obtusiuscula, 2^-4 PH' 1US^ -$~H PH- lftta petiolo -^-poll., pubescente, Pe-
dvnculi pubesceates, pollicares, infra medium bracteam 1 ovatam stupe acuminatam
1-2 lineas longam gerentes. Sepala ovato-lanceolata, extus tenuiter tomeutosa,
^-poll. 'Petal a, exteriora 2^ poll, longa, vix ^ poll, lata, adprcssc pubescentia, e basi
rotundata, liuearia, tenuiter coriacea; interiora 1^-1 1 poll, louga, sericeo-pubescen-
tia, e basi elliptica intus tuberculata rugosa anguste liuearia. Ovaria 2-3-ovulata.
Torus convexus, medio depresso-concavus. Carpella indefinita, pedicello {-pollicari
suffulta, articulis 18 ovafi-oblongis nigricantibos, ultima mucronata.
This plant, which is usually smaller and narrower-leaved than any of the states of
U. discolor, in general appearance closely resembles that species, but i* readily dis-
tinguished by the narrow petals.
5. IT. discolor (Vahl, Symb.ii. 63. t. 36); foliia oblongis obloii-